Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng mỏ

Số 38 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Sơ đồ bộ máy

Ngày đăng: 15:48 - 02/11/2016 Lượt xem: 1.405
Cỡ chữ
Sơ đồ tổ chức: Nguồn lực của công ty
 
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty:
       1. Phòng Kế hoạch-Thị trường:
·        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị phòng ban lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và trung hạn của Công ty.
·        Căn cứ hợp đồng kinh tế đã ký và nhiệm vụ kế hoạch được duyệt lập phiếu giao nhiệm vụ hoặc lệnh sản xuất cho các đơn vị thực hiện.
·        Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty điều chỉnh những bất hợp lý để Công ty kịp thời chỉ đạo.
·        Lập báo cáo thống kê kế hoạch định kỳ để báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
·        Lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng vật tư kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị máy móc theo yêu cầu sản xuất kinh doanh để Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện.
·        Chủ trì cùng các đơn vị liên quan trong Công ty, thương thảo hợp đồng kinh tế và nghiệm thu thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế; Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, liên danh liên kết và lập hồ sơ dự thầu.
·        Chủ trì các dự toán, các hợp đồng và các nghiệm thu thanh quyết toán với chủ đầu tư; Tham gia lập Dự án đầu tư xây dựng công trình, tham gia lập các thiết kế mỏ, tuyển luyện khoáng sản và thiết kế công trình xây dựng khác.
·        Là thường trực Hội đồng kiểm kê hàng năm của Công ty.
·      Nghiên cứu tìm kiếm thêm các hợp đồng, lập hồ sơ thầu và tham gia quản lý thầu. 
     2.Phòng Dự án-Kỹ thuật:
·        Tổ chức lập nhiệm vụ, phương án khảo sát xây dựng, thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn, đề án thăm dò địa chất mỏ về tài nguyên khoáng sản; Tổ chức lập báo cáo kết quả thực hiện các công việc để trình duyệt.
·        Theo dõi quá trình thực hiện các nội dung kỹ thuật được duyệt, phát hiện những sai sót và cùng các đơn vị chuyên môn khác nêu ra các biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
·        Cùng các đơn vị thành viên liên quan đánh giá chất lượng, nghiệm thu từng giai đoạn hoặc toàn bộ các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, phương án kỹ thuật; Chịu trách nhiệm liên đới về những sai sót của chất lượng sản phẩm đã được nghiệm thu.
·        Chủ trì cùng các đơn vị liên quan soạn thảo và Quản lý Quy trình, Quy phạm kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành nghề trong Công ty.
·        Chỉ đạo cùng các đơn vị trong Công ty, soạn thảo Quy phạm an toàn kỹ thuật thiết bị, máy móc và an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong sản xuất kinh doanh.
·        Chủ trì soạn thảo và quản lý Quy chế kiểm tra tài liệu kỹ thuật; Là thường trực của Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến của Công ty.
       3.Phòng Tài chính - Kế toán:
·        Theo dõi, quản lý, khai thác và sử dụng mọi nguồn vốn để bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
·        Quản lý và tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty từ khối nghiệp vụ Công ty đến các đơn vị sản xuất thành viên hạch toán phụ thuộc, báo sổ theo quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty.
·        Lập kế hoạch tài chính hàng năm vào báo cáo quyết toán của Công ty; Kiểm tra chế độ kế toán, quyết toán tài chính định kỳ của các đơn vị sản xuất thành viên.
·        Cân đối cấp vốn, quyết toán công nợ các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị sản xuất thành viên theo Quy chế khoán quản nội bộ hiện hành của Công ty.
·        Hướng dẫn các đơn vị sản xuất thành viên mở sổ sách ghi chép số liệu ban đầu làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện kế hoạch lập chứng từ và thủ tục thanh toán. Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý các chứng từ cấp phát, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, đề tài nghiên cứu, phương án v.v…, bảo đảm chi đúng, chi đủ, kịp thời theo chế độ hiện hành.
·        Tham gia định giá, đánh giá, thanh toán các Hợp đồng kinh tế, đầu tư, mua bán tài sản, hàng hóa của Công ty.
         4.Phòng Tổ chức -Hành chính:
·        Nghiên cứu các phương án tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất các đơn vị, các đội trực thuộc Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các quyết định ban hành về sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và thực hiện điều lệ quản lý toàn hệ thống của Công ty.
·        Nghiên cứu đề xuất bố trí, sử dụng và quy hoạch đào tạo cán bộ trong toàn Công ty.
·        Quản lý việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Chế độ nâng lương, nâng bậc, khen thưởng kỷ luật; Chế độ BHXH, BHYT, hưu trí, mất sức, tai nạn và an toàn bảo hộ lao động; Tham mưu công tác đào tạo, đề bạt, điều động, tuyển dụng…
·        Chủ trì thẩm định, xét duyệt định mức lao động, đơn giá tiền lương, đối với các sản phẩm chủ yếu của Công ty để trình duyệt; Kiểm tra việc thực hiện, quyết toán đơn giá tiền lương và cả việc trả lương ở các đơn vị thành viên.
·        Quản lý, lưu giữ hồ sơ lý lịch của cán bộ công nhân viên chức Công ty, Sổ quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần; Làm các thủ tịch cho cán bộ công nhân viên chức Công ty đi tham quan khảo sát, học tập, công tác trong và ngoài nước.
·        Là thường trực của Hội đồng lương, Hội đồng thi nâng bậc, Hội đồng thi đua khen thường, Hội đồng kỷ luật của Công ty.
·        Tổng hợp và điều phối công việc của Lãnh đạo Công ty, đảm bảo tiến trình làm việc của Lãnh đạo với các đối tác tại Công ty; Đảm bảo giải quyết các mối quan hệ theo chức năng nhiệm vụ ở các phòng.
·        Quản lý công tác văn thư, hành chính, đánh máy, in ấn sao chụp, phát hành và lưu giữ tài liệu, tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
·        Quản lý tài sản, phương tiện làm việc, nhà làm việc, xe con, và các trang thiết bị, dụng cụ làm việc trong khối phòng ban nghiệp vụ Công ty; Định kỳ kiểm kê để bổ sung, bảo dưỡng, sửa chữa.
·        Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh cơ quan an toàn 24/24 giờ, công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; quản lý điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong khu vực Công ty.
·        Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan, trang trí khánh tiết, phục vụ lễ hội, tiếp khách, đại hội, hội thảo của Công ty.
       5. Xí nghiệp Xây dựng:
·        Thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
·        Thi công các công trình giao thông, chuyển tải điện, quy mô 35KV
·        Xây lắp trạm xử lý và hệ thống cung cấp nước ngầm và nước mặt.
       6. Trung tâm Thiết kế:
·        Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình về quy hoạch và phát triển các mỏ nguyên liệu, tài nguyên- khoáng sản.
·        Tư vấn, thiết kế khai thác mỏ, bao gồm: Đánh giá tài nguyên khoáng sản, nhu cầu của thị trường; Phương hướng khai thác quặng và vận chuyển vào bãi chứa hoặc nhà máy chế biến; Tổng mặt bằng xây dựng; Nguồn cung cấp điện…
·        Tư vấn, thiết kế trạm xử lý và hệ thống cung cấp nước ngầm và nước mặt.
        7. Trung tâm Tuyển- Hóa:
·        Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng nghèo với quy mô phòng thí nghiệm.
·        Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình về quy hoạch và phát triển công nghệ tuyển khoáng các nguyên liệu, tài nguyên - khoáng sản.
·        Tư vấn, thiết kế công nghệ tuyển quặng, sản xuất quặng tinh và tư vấn về đầu tư các loại thiết bị tuyển.
·        Xác định tính chất hóa- lý các loại quặng, đất và nước.
       8. Trung tâm ĐCCT-ĐCTV:
·        Xác định tính chất cơ lý của đất theo yêu cầu các chỉ tiêu đối với nền móng công trình.
·        Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.
       9. Xí nghiệp Khoan thăm dò:
·        Lập phương án tổ chức thi công các công trình khoan.
·        Thi công các công trình khoan khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn; Đào hào, hố và thực hiện các công việc thí nghiệm hiện trường.
·        Bơm hút nước thí nghiệm các lỗ khoan thăm dò khai thác nước ngầm.
·        Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị do đơn vị quản lý và sử dụng.
       10. Xí nghiệp Trắc địa - Bản đồ:
·        Lập nhiệm vụ, phương án kỹ thuật công tác trắc địa bản đồ
·        Xác định vị trí, tọa độ và độ cao các công trình khảo sát thiết kế từ bản đồ ra thực địa và ngược lại. 
·        Đo vẽ, lập bản đồ địa hình theo tỷ lệ yêu cầu thiết kế phục vụ công tác địa chính, bản đồ hành chính và sản xuất công nghiệp.
·        Thực hiện các phương án trắc lượng mỏ, các công trình đào đắp giao thông vận tải và các công trình thủy công, thủy lợi.
Bản quyền thuộc về incodemic.com.vn

Thiết kế website SEO - Tất Thành